Norrnäs samfällighet

Norrnäs samfällighet med beteckningen 545-410-876-2 bildades vid en lantmäteriförrättning den 20.6.2012 genom sammanslagning av Norrnäs vattendelägarlag 545-410-876-1 och Norrnäs samfällighet 545-410-878:1-4. Delägarlaget Norrnäs samfällighet är verksamt sedan den 1.1.2013.

Samfällighetens uppgift är att förvalta byns gemensamt ägda vattenområde och tillandsmarker på ca 2900 ha och en del andra områden på ca 11,5 ha, som i samband med storskiftesregleringen omkring sekelskiftet 1900 utbröts för bybornas gemensamma behov.
Eller enligt stadgarna "att förvalta de områden som hör till samfälligheten till delägarnas bästa och att anordna fisket inom områdena så att en bestående produktivitet uppnås med beaktande av fiskeriekonomiska synpunkter samt vården och ökningen av fiskbeståndet.
Stämman bör således avdela tillräckliga medel för utplantering av fisk, skötsel av befintliga och anläggande av nya lekplatser för fisk, samt tillräckliga medel för hamnar, båthusplatser och farleder. Samfälligheten kan även i övrigt stöda allmännyttig verksamhet inom samfällighetens område."

Se mera på samfällighetens hemsida